Efter att ha lämnat min tidigare tjänst som överåklagare senast i Malmö och tidigare i Stockholm arbetar jag nu i mitt företag Sven-Erik Alhem AB som konsult och rättsexpert åt media. Kan t ex anlitas för att följa/analyser i ett visst brottmål i rätten eller för att bedöma ett skriftligt material.

Jag är också föreläsare, moderator samt oberoende samhällsdebattör. Deltar intensivt med inlägg dagligen på Twitter (Twitter.com/@SvenErikAlhem). Föreläser i många olika sammanhang. Också i skolor. Enklast är att kontakta mig per telefon eller mejl.

Det kan nämnas att jag följt Arbogamålet, Rödebymålet och flera andra uppmärksammade rättsfall. Under maj 2014 o därefter också regelbundet under 2015 har jag arbetat för ExpressenTV och Kvällsposten/Expressen/GT med bevakning/rapportering av fotbollssupportermålet i Helsingborgs tingsrätt o därefter Lisa Holm o Ida Johansson-målen med flera andra. Under oktober/november 2013 har jag arbetat som rättslig kommentator åt Norrbottens-Kuriren och 24Norrbotten i det s k styckmordsmålet. Jag har löpande kommenterat ett flertal andra rättsfall.

Erfarenheterna från nära 40 års arbete inom rättsväsendet är väsentliga för min verksamhet.

Under några år har jag arbetat för Kustbevakningen i ett projekt rörande Kustbevakningens brottsutredande verksamhet. Jag har också bl.a.utfört ett granskningsuppdrag för Riksantikvariatämbetet.

Sedan maj 2009 är jag förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige. I den funktionen kommer mitt arbete att vara mycket inriktat på att söka påverka polisens och åklagarnas arbete vad gäller brottsutredningarna i positiv riktning. En tidig och bra utredningsinsats gynnar inte minst dem som drabbats av brott. Men det får aldrig ske på bekostnad av någon annan. Dvs misstänktas eller tilltalades intressen ska aldrig åsidosättas. Men med tanke på att det är åklagarsidan som har den fulla bevisbördan för alla misstänkta gärningsmoment, måste en viktig grundläggande regel vara att brottsutredningarna sker snabbt och uttömmande. Annars riskerar den som drabbats av brott att inte Få rätt fastän den brottsdrabbade HAR rätt. En väldigt viktig fråga blir också att söka förbättra situationen för anhöriga som drabbats hårt när anhöriga till dem dödats genom brott. Sådana anhöriga har ofta fått alltför lite stöd och hjälp från samhällets sida.

Jag skriver krönikor för olika tidningar. Krönikorna läggs ofta ut på min blogg i Expressen eller på Twitter efter publiceringen för att öka tillgängligheten.

Jag fortsätter således min funktion som samhällsdebattör och arbetar vidare i egen regi som rättslig konsult och ställer min erfarenhet och mitt kunnande till medias förfogande vid granskning och analys av brottmålsprocesser och enskilda rättsfall. Som fristående konsult kommer jag således kunna objektivt granska, analysera och bedöma även enskilda fall.

Observera dock att jag inte kan åta mig att ställa upp i domstol i enskilda fall som ombud eller försvarare. Jag har fått ett stort antal sådana förfrågningar och mitt svar blir alltid artigt avvisande. Vid sådant behov är mitt råd att kontakta en advokat. Däremot går det naturligtvis bra att få en straffrättslig fråga analyserad och bedömd också i ett enskilt fall. Det kan också gälla en second opinion vid behov därav. Även i kontakter med myndigheter går det att anlita mina tjänster.

I min egenskap av samhällsdebattör är jag också aktiv på Twitter och blogg. (länkar på hemsidan).

FÖRELÄSARE OCH SAMHÄLLSDEBATTÖR

Jag står även till förfogande som föreläsare inom den rättsliga sfären, bl. a. avseende mina specialområden "Arbetsmiljö och ledarskap", "Hat och främlingsfientlighet" och frågor som gäller mänskliga rättigheter i form av t ex fair trial. Brottsoffrens ställning under brottsutredning och process är ett viktigt område när det gäller mänskliga rättigheter. Hur ska brottsoffret bättre kunna hävda sin rätt? Kan det ske utan att inkräkta på den misstänktes/den tilltalades rätt? Eller leder högre rättssäkerhet för den ena sidan med nödvändighet till en lägre rättssäkerhetsnivå för "motsidan"?.

Inom arbetsmiljöområdet är följande föreläsningspunkter alltid av stort intresse:

Arbetsmiljö och ledarskap såväl ur ett företagsekonomiskt som ett straffrättsligt perspektiv. En modern syn på den goda arbetsmiljöns betydelse. Hur mycket betyder chefen/ledaren? Är alla lämpliga för en chefsroll? Kan jag som chef själv testa min lämplighet? Något om humorns roll. Riskanalyser. Innebörden och genomförandet. Hot och våld inom arbetslivet. Kan den enskilde arbetstagaren själv skydda sig mot brottsliga angrepp? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Mobbing och trakasserier. Goodwill och dess motsats.

Exempel på konkreta föredragsteman: "Vems rätt är mest värd, din eller min?" och "Rättvisa för vem?" samt "Alla människors lika värde - myt eller verklighet?".

Andra aktuella ämnen är: "Hur kan jag freda mig från brottsliga angrepp och skydda min familj om polisen inte räcker till?" "Hur långt kan jag gå om det gäller mitt eller inbrottstjuvens liv? Är tjuven bättre skyddad av samhället än jag som brottsoffer?"

Några teman jag också haft:

"Straffrättsskipningen och dess grunder"

"Hur säker är rättvisan? Vems rättvisa är mest värd; min eller din?"

"Hur verkningsfulla är de mänskliga rättigheterna sett från ett straffrättsligt perspektiv?"

"Går det någonsin att acceptera dödsstraff eller tortyr?"

"Hur långt kan jag gå för att freda mig från brottsliga angrepp, om polisen inte kan skydda mig?"

"Har vi tillräckligt bra chefer som till fullo lever upp till arbetsmiljölagens långtgående krav?"

"Vem har ansvaret för rättsskipningen vad gäller våldet på idrottsarenorna?"

Det går också att anlita mina tjänster för särskilda utredningsuppdrag. I sådana fall måste alltid det konkreta uppdragets upplägg närmare diskuteras.

Åtskilliga företag, myndigheter, kommuner och institutioner har anlitat mina tjänster genom åren. (Riksantikvariatämbetet, Kustbevakningen, Polishögskolan, Lunds universitet, Ledarna, Volvo, Bonnier, Zober, Confex, Astra Zeneca samt SVEFI( Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda), SPF, Medborgarskolan Ävensom Kungsbacka, Kalmar, Lunds, Ystads och Varbergs kommuner för att bara nämna några.)

ROVDJUREN

Jag har även engagerat sig starkt för rovdjuren och då särskilt för vargen. Jag har i olika sammanhang medverkat som föreläsare i rovdjursfrågan, t ex under temat "Rovdjurens existensberättigande och människans förhålllningssätt till dem" .

TRAFIKEN

Även inom trafikområdet är jag starkt engagerad och deltar gärna med föreläsningar och i debatten. Trafiken skördar årligen alldeles för många offer i onödan! Vi har alla en skyldighet att bidra till att söka minska de negativa skadeverkningarna!

DEBATTLEDARE, MODERATOR M M

Jag har också en gedigen bakgrund som kursledare och moderator och åtar mig gärna den typen av uppdrag. Jag har under lång tid deltagit flitigt i samhällsdebatten, inte minst på den rättsliga sidan, i form av bl.a. ett flertal debattartiklar i DN, SvD, GP, Sydsvenskan och Expressen. Jag har också regelbundet skrivit trafikkrönikor i tidningen Proffs och fortsätter med det.

MER OM DEN RÄTTSLIGA BAKGRUNDEN

Jag har lång erfarenhet av hur rättsväsendet fungerar inte minst på den straffrättsliga sidan. Jag har i tiden innan jag blev överåklagare i Malmö - varit bl.a. statsåklagare i Skåne, chefsåklagare i Stockholm samt överåklagare vid Regionåklagarmyndigheten i Stockholms län. Jag har arbetat några år vid Justitiedepartementet och har tjänstgjort i hovrätt. I min ungdom har jag även har viss egen erfarenhet av journalistiskt arbete, är van att ställa frågor, även uppföljande och kritiska sådana, och kan snabbt bidra till att skapa klarhet kring invecklade sakförhållanden. Jag ställer upp både som rapporterande sakkunnig bedömare och som kommentator. Har en betydande erfarenhet av att uppträda i radio och TV och det kan nämnas att jag bl.a. vid två tillfällen varit sommarvärd i SR/Radio Jönköping.